Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Історія
ЄДРПОУ (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (10)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДАНА ПЛЮС"

#42906912

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 8.00 8.00
первісна вартість 1001 8.00 8.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5 299.00 200.00
Усього за розділом I 1095 5 307.00 208.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 4 572.00 29 172.00
з нарахованих доходів 1140 30 011.00 95 354.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 784 311.00 2 778 307.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 545.00 1 570.00
Рахунки в банках 1167 1 545.00 1 570.00
Усього за розділом II 1195 1 820 439.00 2 904 403.00
Баланс 1300 1 825 746.00 2 904 611.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000.00 5 100.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4.00 113.00
Усього за розділом I 1495 20 004.00 5 213.00
розрахунками з бюджетом 1620 9.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 8.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 805 742.00 2 899 389.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 805 742.00 2 899 398.00
Баланс 1900 1 825 746.00 2 904 611.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 1 076.00
Адміністративні витрати 2130 128.00 202.00
Інші операційні витрати 2180 114 797.00 250 392.00
збиток 2195 114 925.00 249 518.00
Інші фінансові доходи 2220 115 058.00 249 525.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 133.00 7.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -24.00 -1.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 109.00 6.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 109.00 6.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 12.00
Витрати на оплату праці 2505 88.00 98.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 19.00 22.00
Інші операційні витрати 2520 9.00 82.00
Разом 2550 128.00 202.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 417.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4.00 1 077.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 770 590.00 282 659.00
Інші надходження 3095 62.00 41.00
Праці 3105 70.00 79.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 19.00 22.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 33.00 21.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 3.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 18.00
Витрачання на оплату авансів 3135 315.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 601 378.00 277 838.00
Інші витрачання 3190 198 755.00 38 065.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -29 599.00 -32 146.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 49 124.00 28 001.00
Інші платежі 3290 19 500.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 29 624.00 28 001.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 5 071.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5 071.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 25.00 926.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 545.00 619.00
Залишок коштів на кінець року 3415 1 570.00 1 545.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008