Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (18)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАСТЕР 1"

#42718903

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1001 15.80 15.80
накопичена амортизація 1002 15.80 15.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 25.00 112.50
Основні засоби: 1010 51 557.80 48 531.10
первісна вартість 1011 59 993.90 59 993.90
знос 1012 8 436.10 11 462.80
Усього за розділом I 1095 51 582.80 48 643.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 249.00 30.80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 919.20 1 141.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 428.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 414.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 67 958.70 67 782.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 204.70 529.00
Витрати майбутніх періодів 1170 7.60 5.70
Інші оборотні активи 1190 10 695.50 10 614.70
Усього за розділом II 1195 85 463.10 80 103.60
Баланс 1300 137 045.90 128 747.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 694.40 64 694.40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 822.00 -10 120.30
Усього за розділом I 1495 61 872.40 54 574.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 768.50 810.20
товари, роботи, послуги 1615 8 885.70 8 876.80
розрахунками з бюджетом 1620 297.30 448.80
розрахунками зі страхування 1625 45.00
розрахунками з оплати праці 1630 6.40 181.00
Інші поточні зобов'язання 1690 64 215.60 63 811.30
Усього за розділом III 1695 73 405.00 73 362.90
Баланс 1900 137 045.90 128 747.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 892.60 25 248.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 17 029.60 32 553.00
Інші операційні доходи 2120 1.70
Інші операційні витрати 2180 401.40
Інші доходи 2240 238.40 744.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10 132.70 25 992.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 17 431.00 32 553.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -7 298.30 -6 560.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -7 298.30 -6 560.10