Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (27)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМ КОРП"

#42706311

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.80 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 138.00 470.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.20 1.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 140.00 471.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 140.00 471.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 955.70 -2 276.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 455.70 -1 776.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 253.20 204.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.60 7.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 10.40
розрахунками з оплати праці 1630 2.50 53.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 339.40 1 972.10
Усього за розділом III 1695 1 595.70 2 247.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 140.00 471.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 320.70 1 702.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 320.70 1 702.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -320.70 -1 702.50
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -320.70 -1 702.50