Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМФОРТ ІНВЕСТ"

#42706175

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00
знос 1012 0.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 95 958.00 93 463.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 95 958.00 93 463.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00
Виробничі запаси 1101 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 155.00 156.00
з бюджетом 1135 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 370.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 35 489.00 59 865.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 93 768.00 93 767.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 7.00 15.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 7.00 15.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 129 419.00 154 173.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 225 377.00 247 636.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 000.00 50 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 217 657.00 241 674.00
Неоплачений капітал 1425 45 300.00 45 300.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 222 357.00 246 374.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4.00 8.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
за одержаними авансами 1635 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 2 870.00 1 188.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 146.00 66.00
Усього за розділом ІІІ 1695 3 020.00 1 262.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 225 377.00 247 636.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 0.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 828.00 92.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 88.00 245.00
Витрати на збут 2150 0.00
Інші операційні витрати 2180 16.00 650.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 724.00
збиток 2195 803.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 26 350.00 14 263.00
Інші доходи 2240 2.00 133 768.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 559.00 16 402.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 26 517.00 130 826.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 26 517.00 130 826.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 26 517.00 130 826.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 0.00
Витрати на оплату праці 2505 0.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 0.00
Амортизація 2515 0.00
Інші операційні витрати 2520 104.00 895.00
Разом 2550 104.00 895.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 19.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 4 677.00 13 028.00
Інші надходження 3095 800.00 0.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 84.00 215.00
Праці 3105 0.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 0.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 263.00 1 892.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 263.00 1 892.00
Витрачання на оплату авансів 3135 10.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 1 434.00 125 539.00
Інші витрачання 3190 557.00 0.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 139.00 -114 609.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 2.00 132 806.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 869.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 1 052.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 91.00 5 623.00
необоротних активів 3260 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 780.00 128 235.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 0.00
Сплату дивідендів 3355 3 920.00 13 240.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 920.00 -13 240.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1.00 386.00
Залишок коштів на початок року 3405 7.00 0.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9.00 -379.00
Залишок коштів на кінець року 3415 15.00 7.00

J0901005 Звіт про власний капітал