Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт
Перевірки (5)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС"

#42621778

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 26.00 41.00
первісна вартість 1001 62.00 58.00
накопичена амортизація 1002 36.00 17.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 46.00
Основні засоби 1010 18.00
первісна вартість 1011 266.00 12.00
знос 1012 248.00 12.00
Усього за розділом I 1095 90.00 41.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 565.00
Товари 1104 565.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 599 615.00 1 927 404.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 260 314.00 995 313.00
з бюджетом 1135 2.00 5 164.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 792 283.00 8 326 068.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 316 100.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 42.00 2.00
Рахунки в банках 1167 42.00 2.00
Витрати майбутніх періодів 1170 2.00
Інші оборотні активи 1190 636 563.00 941 926.00
Усього за розділом II 1195 10 605 486.00 12 195 877.00
Баланс 1300 10 605 576.00 12 195 918.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6.00 6.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -298 661.00 -1 303 193.00
Усього за розділом I 1495 -298 655.00 -1 303 187.00
Довгострокові кредити банків 1510 343 616.00 987 232.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 282 443.00
Довгострокові забезпечення 1520 7.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7.00
Усього за розділом II 1595 626 059.00 987 239.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 388 268.00 115 672.00
товари, роботи, послуги 1615 1 547 482.00 933 932.00
розрахунками з бюджетом 1620 268.00 290.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 290.00
за одержаними авансами 1635 3 819 248.00 7 242 020.00
Поточні забезпечення 1660 3.00
Інші поточні зобов’язання 1690 4 522 903.00 4 219 952.00
Усього за розділом ІІІ 1695 10 278 172.00 12 511 866.00
Баланс 1900 10 605 576.00 12 195 918.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 880 876.00 4 000 568.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 870.00 3 871 242.00
Валовий: прибуток 2090 880 006.00 129 326.00
Інші операційні доходи 2120 437 500.00 474 093.00
Адміністративні витрати 2130 13 461.00 18 659.00
Витрати на збут 2150 304.00 19 902.00
Інші операційні витрати 2180 1 969 950.00 680 883.00
збиток 2195 666 209.00 116 025.00
Інші фінансові доходи 2220 339.00 8 450.00
Інші доходи 2240 102 378.00 124 225.00
Фінансові витрати 2250 94 110.00 271 783.00
Інші витрати 2270 345 001.00 51 776.00
збиток 2295 1 002 603.00 306 909.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 929.00 -2 113.00
збиток 2355 1 004 532.00 309 022.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 004 532.00 -309 022.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 566.00 11 334.00
Витрати на оплату праці 2505 151.00 2 923.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 32.00 598.00
Амортизація 2515 33.00 85.00
Інші операційні витрати 2520 1 982 933.00 883 496.00
Разом 2550 1 983 715.00 898 436.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 694 094.00 7 771 572.00
Надходження від повернення авансів 3020 186 511.00 9 122.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 4 513 472.00 5 651 587.00
Праці 3105 117.00 2 641.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 32.00 752.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 2 619.00 49 438.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 2 569.00 6 805.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 42 021.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 50.00 612.00
Витрачання на оплату авансів 3135 9 122.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 66 827.00
Інші витрачання 3190 2 965 947.00 1 937 828.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 668 409.00 129 326.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 322.00 784.00
Надходження від погашення позик 3230 216 326.00 199 975.00
Інші надходження 3250 701 980.00 179 217.00
Витрачання на надання позик 3275 2 467 007.00 181 165.00
Інші платежі 3290 1 860.00 314 936.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 550 239.00 -116 125.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 3 768 018.00 1 278 091.00
Інші надходження 3340 16.00
Інші платежі 3390 549 410.00 1 291 536.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3 218 608.00 -13 429.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -40.00 -228.00
Залишок коштів на початок року 3405 42.00 270.00
Залишок коштів на кінець року 3415 2.00 42.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008