Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДСІ"

#42619051

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 9.40 6.30
первісна вартість 1011 14.90 14.90
знос 1012 5.50 8.60
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 9.40 6.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 2 828.70 2 860.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 002.90 903.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 6.00 390.00
Інші оборотні активи 1190 8.70 8.70
Усього за розділом II 1195 3 846.30 4 176.20
Баланс 1300 3 855.70 4 182.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -266.40 -202.60
Усього за розділом I 1495 -265.40 -201.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 535.40 4 314.90
розрахунками з бюджетом 1620 11.20 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 574.50 69.20
Усього за розділом III 1695 4 121.10 4 384.10
Баланс 1900 3 855.70 4 182.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 27 297.90 6 652.50
Інші доходи 2160 4.50 65.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 27 302.40 6 718.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 24 962.80 5 808.40
Інші витрати 2165 1 987.00 1 170.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 26 949.80 6 978.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 352.60 -260.20
Податок на прибуток 2300 63.50 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 289.10 -260.20