Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН УКРАЇНА"

#42614252

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 4 849.50 7 937.10
первісна вартість 1001 5 336.10 12 243.40
накопичена амортизація 1002 486.60 4 306.30
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 1 757.50
Основні засоби: 1010 448.30 727.00
первісна вартість 1011 585.00 1 209.10
знос 1012 136.70 482.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 5 297.80 10 421.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 58.10 54.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32.80 546.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 517.60 2 264.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 608.50 2 865.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 906.30 13 286.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 961.40 4 804.20
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 568.60 -2 806.74
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -2 607.20 1 997.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.10 55.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 167.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 167.20
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 9 513.40 11 066.70
Усього за розділом III 1695 9 513.50 11 289.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 906.30 13 286.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12 588.80 1 075.30
Інші операційні доходи 2120 875.30 195.80
Інші доходи 2240 4.00 17.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13 468.10 1 288.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 12 539.00 4 558.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 539.00 4 558.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 929.10 -3 270.10
Податок на прибуток 2300 167.20 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 761.90 -3 270.10