Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСТІЛ"

#42573866

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 67.90 322.90
первісна вартість 1001 67.90 467.90
накопичена амортизація 1002 0.00 145.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 123.40 193.30
первісна вартість 1011 203.60 429.10
знос 1012 80.20 235.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 191.30 516.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 78.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 78.10
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 1 951.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 367.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 218.60 1 200.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 192.60 44.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.30 39.40
Усього за розділом II 1195 3 411.50 3 682.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 602.80 4 198.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 295.80 1 493.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 305.80 1 503.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 639.60 2 088.30
розрахунками з бюджетом 1620 388.70 327.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 284.40 327.70
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 268.70 278.90
Усього за розділом III 1695 2 297.00 2 694.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 602.80 4 198.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17 222.90 9 073.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 312.70 6 112.30
Інші операційні доходи 2120 18.10 3.90
Інші операційні витрати 2180 3 107.20 1 384.90
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17 241.00 9 077.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 15 419.90 7 497.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 821.10 1 580.20
Податок на прибуток 2300 327.80 284.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 493.30 1 295.80