Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСТІЛ"

#42573866

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 67.90
первісна вартість 1001 0.00 67.90
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 76.50 123.40
первісна вартість 1011 80.60 203.60
знос 1012 4.10 80.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 76.50 191.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 446.90 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 79.20 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 728.40 218.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 705.80 3 192.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 79.40 0.30
Усього за розділом II 1195 2 039.70 3 411.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 2 116.20 3 602.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 951.50 1 295.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 961.50 1 305.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 33.20 639.60
розрахунками з бюджетом 1620 208.90 388.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 208.90 284.40
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 912.60 1 268.70
Усього за розділом III 1695 1 154.70 2 297.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 2 116.20 3 602.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 073.50 6 064.70
Інші операційні доходи 2120 3.90 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9 077.40 6 064.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 112.30 3 578.80
Інші операційні витрати 2180 1 384.90 1 272.20
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 7 497.20 4 851.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 580.20 1 213.70
Податок на прибуток 2300 284.40 208.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 295.80 1 004.80