Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (25)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЗЕК'ЮТІВС КЛАБ"

#42552008

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 355.10
первісна вартість 1001 383.80
накопичена амортизація 1002 28.70
Основні засоби: 1010 3 859.40
первісна вартість 1011 4 430.00 60.80
знос 1012 570.60 60.80
Усього за розділом I 1095 3 859.40 355.10
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 57.20 3 703.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 431.90 208.90
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 134.60 1 588.50
Витрати майбутніх періодів 1170 0.90 0.80
Усього за розділом II 1195 1 626.10 5 501.20
Баланс 1300 5 485.50 5 856.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 825.70 2 575.40
Неоплачений капітал 1425 1.00 1.00
Усього за розділом I 1495 825.70 2 575.40
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 5.50
товари, роботи, послуги 1615 13.00 13.60
розрахунками з бюджетом 1620 74.20 119.60
розрахунками з оплати праці 1630 3.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 564.10 3 147.70
Усього за розділом III 1695 4 659.80 3 280.90
Баланс 1900 5 485.50 5 856.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10 164.30 5 911.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5 567.50 2 174.60
Інші операційні доходи 2120 2.90
Інші операційні витрати 2180 2 666.70 3 860.30
Інші витрати 2270 77.60 156.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10 164.30 5 914.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 8 311.80 6 191.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 852.50 -276.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 852.50 -276.70