Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА"

#42523333

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 300.70 218.80
первісна вартість 1011 478.40 579.80
знос 1012 177.70 361.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 300.70 218.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 5 569.20 4 028.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 2 897.10 12 493.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 197.10 2 402.10
Інші оборотні активи 1190 478.60 478.60
Усього за розділом II 1195 9 142.00 20 129.60
Баланс 1300 9 442.70 20 348.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 20.00 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 172.70 7 089.40
Усього за розділом I 1495 2 192.70 7 589.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 368.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 3 512.40 7 289.60
розрахунками з бюджетом 1620 512.50 422.80
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 3 225.10 4 678.60
Усього за розділом III 1695 7 250.00 12 759.00
Баланс 1900 9 442.70 20 348.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 117 314.20 53 673.40
Інші доходи 2160 88.40 49.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 117 402.60 53 722.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 97 228.20 44 897.60
Інші витрати 2165 14 178.40 5 977.60
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 111 406.60 50 875.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 5 996.00 2 847.20
Податок на прибуток 2300 1 079.30 512.50
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 4 916.70 2 334.70