Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСК ЛОГІСТІК"

#42474323

Фінансова звітність за 2022 рік

120060042474323S0111006100002440

120060042474323S0111006100002451

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси 1100 1.90 38.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 73.00 69.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.40 0.10
Інші оборотні активи 1190 553.40 552.80
Усього за розділом II 1195 631.70 660.70
Баланс 1300 631.70 660.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.10 0.10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 57.00 72.50
Неоплачений капітал 1425 0.10 0.10
Усього за розділом I 1495 57.00 72.50
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 70.10 16.30
розрахунками з бюджетом 1620 4.70
розрахунками зі страхування 1625 1.10 1.10
Інші поточні зобов'язання 1690 498.80 570.80
Усього за розділом III 1695 574.70 588.20
Баланс 1900 631.70 660.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 759.60 942.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 661.50 917.40
Інші доходи 2160 3.60
Інші витрати 2165 82.50 2.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1 759.60 946.40
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 1 744.00 920.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 15.60 26.10
Податок на прибуток 2300 4.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 15.60 21.40