Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЕЙЕС ЛОДЖІСТІКС"

#42468681

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.40 1.10
первісна вартість 1001 2.30 3.70
накопичена амортизація 1002 1.90 2.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 4 051.70 3 426.00
первісна вартість 1011 4 418.60 4 418.60
знос 1012 366.90 992.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 4 052.10 3 427.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 578.90 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 622.90 230.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 110.00 1.20
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 254.60
Усього за розділом II 1195 2 311.80 486.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 363.90 3 914.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50.00 50.00
Додатковий капітал 1410 3.50 3.50
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 242.50 572.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 296.00 625.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.10 1.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 595.50 1 687.20
розрахунками з бюджетом 1620 53.20 72.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 53.20 72.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 5 419.10 1 527.80
Усього за розділом III 1695 6 067.80 3 287.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 363.90 3 914.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 503.80 1 315.70
Інші операційні доходи 2120 615.30 14.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 119.10 1 330.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 437.50 952.20
Інші операційні витрати 2180 279.70 82.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 717.20 1 034.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 401.90 295.80
Податок на прибуток 2300 72.30 53.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 329.60 242.60