Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ "ГРЕЧКА"

#42399105

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 11.70 17.30
первісна вартість 1011 15.60 27.60
знос 1012 3.90 10.30
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 11.70 17.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.20 10.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 57.20 45.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 57.40 55.70
Баланс 1300 69.10 73.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 43.30 44.20
Усього за розділом I 1495 53.30 54.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 7.40 3.10
розрахунками зі страхування 1625 1.00 2.60
розрахунками з оплати праці 1630 7.40 13.10
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 15.80 18.80
Баланс 1900 69.10 73.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 445.40 237.80
Інші доходи 2160 5.30 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 450.70 237.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 449.60 205.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 449.60 205.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1.10 32.10
Податок на прибуток 2300 0.20 5.80
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.90 26.30