Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (35)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕВІР ПЛЕНТ"

#42213817

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 489.10 1 296.10
первісна вартість 1011 519.80 1 525.80
знос 1012 30.70 229.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 489.10 1 296.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 403.20 1 387.20
у тому числі готова продукція 1103 135.40 45.80
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 120.60 8.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14.80 333.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 255.40 848.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.30
Інші оборотні активи 1190 0.00 22.40
Усього за розділом II 1195 1 794.00 2 600.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 2 283.10 3 896.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 600.00 2 600.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 240.20 1 102.20
Неоплачений капітал 1425 658.30 658.30
Усього за розділом I 1495 2 181.90 3 043.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 97.20
розрахунками з бюджетом 1620 32.70 114.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 32.70 114.20
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 68.50 641.00
Усього за розділом III 1695 101.20 852.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 2 283.10 3 896.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6 063.50 2 188.00
Інші операційні доходи 2120 26.70 2.60
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6 090.20 2 190.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 020.30 1 570.00
Інші операційні витрати 2180 1 018.70 325.90
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 5 039.00 1 895.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 051.20 294.70
Податок на прибуток 2300 189.20 52.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 862.00 242.00