Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (40)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ ГРЕЙД"

#42171589

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1.20 1.60
первісна вартість 1001 2.40 5.30
накопичена амортизація 1002 1.20 3.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 7.70 1.80
первісна вартість 1011 23.00 23.00
знос 1012 15.30 21.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 8.90 3.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 253.80 317.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.20 9.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 70.70 116.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 147.30 0.60
Витрати майбутніх періодів 1170 1.20 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 473.20 444.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 482.10 448.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 200.00
Додатковий капітал 1410 0.90 0.90
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 242.30 243.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 443.20 443.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 4.10 4.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 34.80 0.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 34.80 0.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 34.80 0.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 482.10 448.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 155.10 417.00
Інші операційні доходи 2120 14.60 0.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 169.70 417.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 46.20 10.90
Інші операційні витрати 2180 122.80 212.70
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 169.00 223.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.70 193.70
Податок на прибуток 2300 0.10 34.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.60 158.90