Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (18)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІТГЕОН УКРАЇНА"

#42103482

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 172.80 106.10
первісна вартість 1011 215.30 268.20
знос 1012 42.50 162.10
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 172.80 106.10
II. Оборотні активи Запаси 1100 4.50 189.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 29.30 2.40
Г роші та їх еквіваленти 1165 9.50 20.00
Інші оборотні активи 1190 5.80 5.80
Усього за розділом II 1195 49.10 221.00
Баланс 1300 221.90 327.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 60.00 60.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 73.60 -2.90
Усього за розділом I 1495 133.60 53.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 25.70 247.20
розрахунками з бюджетом 1620 28.80 0.40
розрахунками зі страхування 1625 1.80 5.50
розрахунками з оплати праці 1630 6.40 20.20
Інші поточні зобов'язання 1690 25.60 0.00
Усього за розділом III 1695 88.30 273.30
Баланс 1900 221.90 327.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 203.20 1 496.40
Інші доходи 2160 7.30 13.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1 210.50 1 510.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 290.00 942.00
Інші витрати 2165 985.00 193.50
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 1 275.00 1 135.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -64.50 374.50
Податок на прибуток 2300 0.00 80.80
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 -175.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -64.50 118.00