Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

#42101003

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 215.00 169.00
первісна вартість 1001 332.00 332.00
накопичена амортизація 1002 117.00 163.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 2 773.00 2 656.00
первісна вартість 1011 3 148.00 3 197.00
знос 1012 375.00 541.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 3 784.00 13 789.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 6 772.00 16 614.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 21.00 9.00
Виробничі запаси 1101 21.00 9.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 303 600.00 1 110 548.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 98 330.00 75 833.00
з бюджетом 1135 3 721.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 721.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 21.00 344.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 884.00 509.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 369.00 64 316.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 1 369.00 64 316.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 49 656.00 145 850.00
Усього за розділом II 1195 457 602.00 1 397 409.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 464 374.00 1 414 023.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 250.00 250.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16 728.00 153 199.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 17 978.00 154 449.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 22 026.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 72 574.00 884 775.00
розрахунками з бюджетом 1620 3 414.00 15 684.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 2 564.00
розрахунками зі страхування 1625 210.00 301.00
розрахунками з оплати праці 1630 829.00 1 233.00
за одержаними авансами 1635 265 413.00 140 088.00
за розрахунками з учасниками 1640 10 000.00 4 350.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 12 340.00 14 971.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 59 590.00 198 172.00
Усього за розділом ІІІ 1695 446 396.00 1 259 574.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 464 374.00 1 414 023.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6 143 646.00 3 520 981.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5 817 032.00 3 364 509.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 326 614.00 156 472.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 7 357.00 1 578.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 9 210.00 7 867.00
Витрати на збут 2150 63 213.00 60 749.00
Інші операційні витрати 2180 59 045.00 16 601.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 202 503.00 72 833.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 696.00 138.00
Інші доходи 2240 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 97.00 1 106.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 203 102.00 71 865.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -36 630.00 -14 562.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 166 472.00 57 303.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 166 472.00 57 303.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 227.00 869.00
Витрати на оплату праці 2505 35 509.00 35 540.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 644.00 7 599.00
Амортизація 2515 212.00 179.00
Інші операційні витрати 2520 86 817.00 41 027.00
Разом 2550 131 409.00 85 214.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 978 248.00 557 280.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 466.00 420.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 516 965.00 3 646 189.00
Надходження від повернення авансів 3020 143.00 514.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 985.00 274.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 337.00 1 092.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 7 176.00 38 279.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 1 472 778.00 853 521.00
Праці 3105 26 458.00 26 320.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 7 070.00 7 011.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 122 889.00 82 483.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 40 351.00 13 994.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 43 457.00 40 980.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 39 081.00 27 509.00
Витрачання на оплату авансів 3135 3 743 878.00 3 203 156.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 4 373.00 7 541.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 394.00 356.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 11 201.00 43 166.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 120 279.00 20 494.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 696.00 137.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 49.00 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 647.00 137.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 56 404.00 537 730.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 511 000.00 165 211.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 78 430.00 530 552.00
Сплату дивідендів 3355 35 650.00 26 000.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 303.00 1 194.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 511 000.00 165 000.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -57 979.00 -19 805.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 62 947.00 826.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 369.00 543.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 64 316.00 1 369.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008