Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ ФОРТІС"

#42094583

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 228.30 695.00
Інші оборотні активи 1190 1.00 1.00
Усього за розділом II 1195 229.30 696.00
Баланс 1300 229.30 696.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 228.30 695.00
Усього за розділом I 1495 229.30 696.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 0.00 0.00
Баланс 1900 229.30 696.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10 752.10 4 316.30
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 10 752.10 4 316.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 9 360.50 4 088.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 9 360.50 4 088.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 391.60 228.30
Податок на прибуток 2300 152.60 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 1 239.00 228.30