Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (7)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНУБІСОФТ УКРАЇНА"

#42038314

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 31.40 67.50
первісна вартість 1011 86.20 224.10
знос 1012 54.80 156.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 31.40 67.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 4.60 4.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 104.00 268.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 18.40 10.00
Витрати майбутніх періодів 1170 6.60 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 133.60 283.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 165.00 350.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 29.30 40.80
Неоплачений капітал 1425 1.00 0.00
Усього за розділом I 1495 29.30 41.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 90.80 297.60
розрахунками з бюджетом 1620 7.00 3.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.10 2.50
розрахунками зі страхування 1625 1.80 1.70
розрахунками з оплати праці 1630 6.70 5.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 29.40 0.70
Усього за розділом III 1695 135.70 309.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 165.00 350.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 029.30 3 381.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 453.10 1 741.60
Інші операційні доходи 2120 22.20 24.70
Інші операційні витрати 2180 1 584.40 1 655.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 051.50 3 406.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 8 037.50 3 396.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 14.00 9.70
Податок на прибуток 2300 2.50 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 11.50 9.70