Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
ДАБІ (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСОЛІТСТРОЙ"

#42004259

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 36.90 36.90
Основні засоби: 1010 0.00 122.70
первісна вартість 1011 0.00 156.80
знос 1012 0.00 34.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 36.90 159.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3 535.50 4 861.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 128.90 130.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 21.80 15.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 376.40 1 524.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 111.80 586.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 814.20 338.30
Усього за розділом II 1195 9 988.60 7 457.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 10 025.50 7 617.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 126.70 153.60
Неоплачений капітал 1425 10.00 0.00
Усього за розділом I 1495 126.70 163.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 7 414.30 5 539.00
розрахунками з бюджетом 1620 49.80 23.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 28.50 5.90
розрахунками зі страхування 1625 0.10 0.10
розрахунками з оплати праці 1630 29.40 53.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 2 405.20 1 837.80
Усього за розділом III 1695 9 898.80 7 453.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 10 025.50 7 617.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 23 326.70 15 147.90
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23 326.70 15 147.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 22 096.80 14 434.60
Інші операційні витрати 2180 1 197.10 556.40
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 23 293.90 14 991.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 32.80 156.90
Податок на прибуток 2300 5.90 28.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 26.90 128.40