Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ"

#41999833

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 186.00 282.00
первісна вартість 1001 844.00 1 067.00
накопичена амортизація 1002 658.00 785.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 40.00 6.00
Основні засоби 1010 1 244.00 1 059.00
первісна вартість 1011 3 422.00 5 157.00
знос 1012 2 178.00 4 098.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 4 684.00 13 062.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 6 154.00 14 409.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 35.00 48.00
Виробничі запаси 1101 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 361 479.00 2 200 209.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 40 080.00 4 897.00
з бюджетом 1135 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 71.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 92 536.00 14 908.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 92 536.00 14 908.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 381.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 28 820.00 259 754.00
Усього за розділом II 1195 523 021.00 2 480 197.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 529 175.00 2 494 606.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 36 274.00 102 780.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 36 374.00 102 880.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 389.00 22.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 389.00 22.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 78.00
товари, роботи, послуги 1615 356 431.00 1 909 444.00
розрахунками з бюджетом 1620 14 344.00 14 029.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 399.00 9 160.00
розрахунками зі страхування 1625 524.00 590.00
розрахунками з оплати праці 1630 2 405.00 2 858.00
за одержаними авансами 1635 80 934.00 81 594.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 10 449.00 17 224.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 27 325.00 365 887.00
Усього за розділом ІІІ 1695 492 412.00 2 391 704.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 529 175.00 2 494 606.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 960 634.00 4 631 720.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7 803 187.00 4 540 635.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 157 447.00 91 085.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 4 593.00 836.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 33 452.00 27 165.00
Витрати на збут 2150 0.00
Інші операційні витрати 2180 46 975.00 4 258.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 81 613.00 60 498.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 2 068.00 860.00
Інші доходи 2240 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 1 128.00 65.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 82 553.00 61 293.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16 047.00 -8 491.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 66 506.00 52 802.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 66 506.00 52 802.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 7 737 199.00 4 464 122.00
Витрати на оплату праці 2505 45 447.00 43 210.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 9 868.00 9 360.00
Амортизація 2515 2 047.00 1 532.00
Інші операційні витрати 2520 90 181.00 53 898.00
Разом 2550 7 884 742.00 4 572 122.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 739 777.00 5 477 207.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 1 244.00 605.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 661.00 80 934.00
Надходження від повернення авансів 3020 42.00 0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 068.00 860.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 899.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 71 137.00 26 750.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 6 459 677.00 5 070 076.00
Праці 3105 32 680.00 30 289.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 8 597.00 8 231.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 271 879.00 270 121.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 17 664.00 10 521.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 86 657.00 143 943.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 435.00 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 118 770.00 122 191.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -76 210.00 85 448.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 290.00 958.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -290.00 -958.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 1 128.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 128.00 0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -77 628.00 84 490.00
Залишок коштів на початок року 3405 92 536.00 8 046.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 14 908.00 92 536.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008