Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД СЕРВІС+"

#41992204

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 389.50
первісна вартість 1011 0.00 1 078.10
знос 1012 0.00 688.60
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 389.50
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 168.20 2 487.20
Поточна дебіторська заборгованість 1155 48.40 2 491.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 14.20 3 822.60
Інші оборотні активи 1190 6.30 6.30
Усього за розділом II 1195 1 237.10 8 801.70
Баланс 1300 1 237.10 9 191.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 50.00 50.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 192.70 638.00
Усього за розділом I 1495 242.70 688.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 3.90
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 938.20 3 482.40
розрахунками з бюджетом 1620 42.30 65.50
розрахунками зі страхування 1625 0.00 1.40
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 7.90
Інші поточні зобов'язання 1690 13.90 4 942.10
Усього за розділом III 1695 994.40 8 499.30
Баланс 1900 1 237.10 9 191.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22 543.30 28 332.30
Інші доходи 2160 0.00 337.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 22 543.30 28 669.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 16 605.00 26 456.70
Інші витрати 2165 5 395.30 1 978.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 22 000.30 28 434.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 543.00 235.00
Податок на прибуток 2300 97.70 42.30
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 445.30 192.70