Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТО МАШПРОЕКТ"

#41906377

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 163.50 160.50
первісна вартість 1011 183.70 183.70
знос 1012 20.20 23.20
Усього за розділом I 1095 163.50 160.50
II. Оборотні активи Запаси 1100 795.90 886.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 5.90 19.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 18.60 19.20
Інші оборотні активи 1190 1.60 0.80
Усього за розділом II 1195 822.00 925.50
Баланс 1300 985.50 1 086.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 3.00 3.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 65.10 -31.10
Усього за розділом I 1495 68.10 -28.10
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 743.40 1 102.50
розрахунками з бюджетом 1620 27.80 10.20
розрахунками зі страхування 1625 31.10
розрахунками з оплати праці 1630 114.60
Інші поточні зобов'язання 1690 0.50 1.40
Усього за розділом III 1695 917.40 1 114.10
Баланс 1900 985.50 1 086.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9.20 1 124.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 722.00
Інші доходи 2160 12.10
Інші витрати 2165 95.20 357.40
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 9.20 1 136.10
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 95.20 1 079.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -86.00 56.70
Податок на прибуток 2300 10.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -86.00 46.50