Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (33)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТНЕОДИЗАЙН"

#41868887

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 6.40 4.30
первісна вартість 1011 6.40 6.40
знос 1012 2.10
Усього за розділом I 1095 6.40 4.30
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 161.00 50.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.50 0.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.50 0.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.10
Усього за розділом II 1195 161.60 51.10
Баланс 1300 168.00 55.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 21.90 -142.00
Усього за розділом I 1495 31.90 -132.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 50.00 50.00
розрахунками з бюджетом 1620 8.00 9.90
розрахунками зі страхування 1625 10.20 1.70
розрахунками з оплати праці 1630 36.00
Інші поточні зобов'язання 1690 31.90 125.80
Усього за розділом III 1695 136.10 187.40
Баланс 1900 168.00 55.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 371.20 330.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 366.40 56.90
Інші операційні витрати 2180 251.90
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 371.20 330.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 366.40 308.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 4.80 21.90
Податок на прибуток 2300 0.90 3.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3.90 18.00