Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАГОГАЗ ЗБУТ"

#41849377

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 144.90 99.70
первісна вартість 1011 233.50 299.30
знос 1012 88.60 199.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 144.90 99.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 10 178.50 8 371.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 18 512.00 45 461.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 874.10 32 424.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 567.50 210.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 436.60 2 468.00
Усього за розділом II 1195 46 568.70 88 935.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 46 713.60 89 035.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 910.90 23 440.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 9 910.90 24 440.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 1 300.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 25 578.30 37 968.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 408.60 3 335.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 436.40 1 775.80
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 8 815.80 21 991.00
Усього за розділом III 1695 36 802.70 64 594.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 46 713.60 89 035.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 377 138.80 128 672.50
Інші операційні доходи 2120 1 008.30 2.60
Інші доходи 2240 266.60 202.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 378 413.70 128 877.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 340 017.80 109 876.80
Інші операційні витрати 2180 12 090.50 6 618.00
Інші витрати 2270 8 586.40 1 776.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 360 694.70 118 271.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 17 719.00 10 605.90
Податок на прибуток 2300 3 189.40 1 909.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 14 529.60 8 696.80