Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (15)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСТІН"

#41792504

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 23 514.90 23 514.90
первісна вартість 1011 23 514.90 23 514.90
знос 1012 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 23 514.90 23 514.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 59.90 59.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 17.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 402.00 3 094.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 60.00 23.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 3 539.10 3 178.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 27 054.00 26 693.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 780.00 780.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5 864.80 -6 220.30
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 -5 084.80 -5 440.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1.60 3.30
розрахунками з бюджетом 1620 34.20 27.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 32 103.00 32 103.00
Усього за розділом III 1695 32 138.80 32 133.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 27 054.00 26 693.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00
Інші операційні доходи 2120 84.80
Інші операційні витрати 2180 355.50 1 900.70
Інші доходи 2240 900.00
Інші витрати 2270 900.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.00 984.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 355.50 2 800.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -355.50 -1 815.90
Податок на прибуток 2300 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -355.50 -1 815.90