Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (65)
ДАБІ (11)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ-ЛОГІСТИК"

#41737574

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 421 483.20 286 165.50
первісна вартість 1011 424 963.20 286 323.60
знос 1012 3 480.00 158.10
Інші необоротні активи 1090 0.00 272 247.20
Усього за розділом I 1095 421 483.20 558 412.70
II. Оборотні активи Запаси 1100 266 437.00 935 485.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 139 343.40 357 718.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 7 025.30 6 548.10
Інші оборотні активи 1190 2.60 2.60
Усього за розділом II 1195 412 808.30 1 299 753.30
Баланс 1300 834 291.50 1 858 166.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 307 135.60 313 256.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 559.30 1 118.90
Усього за розділом I 1495 307 694.90 314 375.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 4 430.20 444 678.80
розрахунками з бюджетом 1620 190.20 124.40
розрахунками зі страхування 1625 0.00 1.50
розрахунками з оплати праці 1630 1.80 6.30
Інші поточні зобов'язання 1690 521 974.40 1 098 979.60
Усього за розділом III 1695 526 596.60 1 543 790.60
Баланс 1900 834 291.50 1 858 166.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29 577.60 7 058.80
Інші доходи 2160 371 757.60 534.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 401 335.20 7 593.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 19 797.00 5 429.10
Інші витрати 2165 380 855.80 1 402.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 400 652.80 6 831.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 682.40 762.60
Податок на прибуток 2300 122.80 122.80
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 559.60 639.80