Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАРА"

#41688606

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 67.50 9.60
первісна вартість 1001 123.80 125.00
накопичена амортизація 1002 56.30 115.40
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12.50 12.50
Основні засоби: 1010 382.50 102.90
первісна вартість 1011 976.00 566.20
знос 1012 593.50 463.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 462.50 125.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 28 773.50 4 707.00
у тому числі готова продукція 1103 27 102.70 275.80
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 21 416.00 16 374.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 115.70 3 180.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 51 810.80 77 703.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 199.40 1 640.30
Витрати майбутніх періодів 1170 38.70 57.30
Інші оборотні активи 1190 2 842.60 2 838.90
Усього за розділом II 1195 109 196.70 106 502.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 109 659.20 106 627.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 898.30 6 681.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 5 898.30 7 681.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 67.30 85.30
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 92 826.70 84 364.80
розрахунками з бюджетом 1620 144.90 42.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 144.90 42.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 -0.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 10 722.00 14 453.50
Усього за розділом III 1695 103 693.60 98 860.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 109 659.20 106 627.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 243 481.50 220 030.20
Інші операційні доходи 2120 36 489.30 44 177.70
Інші доходи 2240 157.10 175.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 280 127.90 264 383.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 165 251.90 232 028.50
Інші операційні витрати 2180 112 695.50 27 632.50
Інші витрати 2270 5.20 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 277 952.60 259 661.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 175.30 4 722.00
Податок на прибуток 2300 391.10 856.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 784.20 3 865.90