Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
ДАБІ (13)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІГАСПЕЦБУД"

#41586408

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 4.60 3.60
первісна вартість 1011 7.10 7.10
знос 1012 2.50 3.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 4.60 3.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 470.20 383.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 964.10 26.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 280.80 525.60
Витрати майбутніх періодів 1170 736.60 906.20
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 3 451.70 1 841.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 456.30 1 845.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 400.00 2 400.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 98.40 166.10
Неоплачений капітал 1425 2 251.50 2 100.90
Усього за розділом I 1495 246.90 465.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 979.90 1 061.50
розрахунками з бюджетом 1620 207.20 270.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 4.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 18.30 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 47.80
Усього за розділом III 1695 3 209.40 1 380.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 456.30 1 845.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18 628.70 29 540.10
Інші операційні доходи 2120 0.60 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 18 629.30 29 540.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 18 182.20 29 058.60
Інші операційні витрати 2180 364.50 423.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 18 546.70 29 482.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 82.60 57.70
Податок на прибуток 2300 14.90 10.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 67.70 47.30