Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІПРАЙМ"

#41530346

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 32.20 31.50
первісна вартість 1001 34.40 87.90
накопичена амортизація 1002 2.20 56.40
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 785.30 1 075.80
первісна вартість 1011 807.80 1 286.30
знос 1012 22.50 210.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 817.50 1 107.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 649.80 1 455.10
у тому числі готова продукція 1103 1 596.10 1 340.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 900.70 12.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 341.90 1 403.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 3.60 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 922.00 201 841.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 69.70 56.80
Усього за розділом II 1195 5 884.10 204 769.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 6 701.60 205 876.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15.00 15.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 929.60 4 553.40
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 944.60 4 568.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 708.10 201 174.40
розрахунками з бюджетом 1620 4.10 99.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 4.00 97.60
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 44.80 34.50
Усього за розділом III 1695 4 757.00 201 308.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 6 701.60 205 876.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 80 435.60 30 903.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 75 001.10 28 916.20
Інші операційні доходи 2120 15.60 4.40
Інші операційні витрати 2180 4 641.70 1 879.80
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 15.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 80 451.20 30 907.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 79 642.80 30 811.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 808.40 96.90
Податок на прибуток 2300 145.80 17.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 662.60 79.40