Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД СОФТ"

#41490758

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 28.30 14.10
первісна вартість 1011 42.50 42.50
знос 1012 14.20 28.40
Інші необоротні активи 1090 2 969.10
Усього за розділом I 1095 28.30 2 983.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 96.00 122.70
Поточна дебіторська заборгованість 1155 337.00 1 796.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 457.70 2 033.20
Інші оборотні активи 1190 1 652.40
Усього за розділом II 1195 4 543.10 3 952.60
Баланс 1300 4 571.40 6 935.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 360.30 360.30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 088.00 5 017.60
Усього за розділом I 1495 4 448.30 5 377.90
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 65.80 1 371.30
розрахунками з бюджетом 1620 57.30 186.60
Усього за розділом III 1695 123.10 1 557.90
Баланс 1900 4 571.40 6 935.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14 910.00 27 945.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 866.00 25 394.70
Інші витрати 2165 927.80 2 232.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 14 910.00 27 945.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 13 793.80 27 626.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 116.20 318.50
Податок на прибуток 2300 186.60 57.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 929.60 261.20