Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (28) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАНЕТАБУД"

#41467865

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 3.90
первісна вартість 1001 0.00 3.90
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 605.60 0.00
Основні засоби: 1010 2 515.60 11 572.80
первісна вартість 1011 2 629.50 12 962.60
знос 1012 113.90 1 389.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 2.40
Усього за розділом I 1095 6 121.20 11 579.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 666.90 154.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 13.70 1 699.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 27.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 154.80 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 548.30 628.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 12.30
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 383.70 2 520.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 7 504.90 14 100.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 515.60 2 568.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 515.60 2 568.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 544.80 315.90
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 2 406.00 1 184.00
товари, роботи, послуги 1615 2 628.90 8 512.20
розрахунками з бюджетом 1620 408.10 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 1.50 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 1 519.00
Усього за розділом III 1695 5 989.30 11 531.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 7 504.90 14 100.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29 642.10 26 760.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 24 296.50 23 321.10
Інші операційні доходи 2120 916.10 354.20
Інші операційні витрати 2180 4 459.70 1 538.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 748.80 1 359.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 30 558.20 27 114.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 29 505.00 26 218.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 053.20 895.40
Податок на прибуток 2300 189.50 161.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 863.70 734.20