Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРУМ"

#41367994

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 413.00
Основні засоби 1010 1 920.00 1 826.00
первісна вартість 1011 2 474.00 2 783.00
знос 1012 554.00 957.00
Усього за розділом I 1095 1 920.00 10 239.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 5 939.00 9.00
Товари 1104 5 939.00 9.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16 596.00 42 171.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 207 013.00 164 974.00
з бюджетом 1135 200.00 470.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 71 316.00 104 668.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 929.00 42 071.00
Рахунки в банках 1167 1 929.00 42 071.00
Інші оборотні активи 1190 24 412.00
Усього за розділом II 1195 302 993.00 378 775.00
Баланс 1300 304 913.00 389 014.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 420.00 6 886.00
Усього за розділом I 1495 6 920.00 7 386.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 951.00 803.00
Усього за розділом II 1595 951.00 803.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 172 796.00 109 706.00
товари, роботи, послуги 1615 36 576.00 179 378.00
розрахунками з бюджетом 1620 321.00 281.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 167.00 47.00
розрахунками з оплати праці 1630 5.00 50.00
за одержаними авансами 1635 30 000.00 66 460.00
Інші поточні зобов’язання 1690 57 344.00 24 950.00
Усього за розділом ІІІ 1695 297 042.00 380 825.00
Баланс 1900 304 913.00 389 014.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 322 623.00 1 428 760.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 295 016.00 1 336 379.00
Валовий: прибуток 2090 27 607.00 92 381.00
Інші операційні доходи 2120 1 776.00 3 979.00
Адміністративні витрати 2130 6 777.00 8 826.00
Витрати на збут 2150 1 021.00 73 286.00
Інші операційні витрати 2180 8 532.00 6 209.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 13 053.00 8 039.00
Інші фінансові доходи 2220 133.00 83.00
Інші доходи 2240 409.00 9.00
Фінансові витрати 2250 13 027.00 6 675.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 568.00 1 456.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -102.00 -262.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 466.00 1 194.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 466.00 1 194.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 691.00 199.00
Витрати на оплату праці 2505 1 522.00 788.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 306.00 164.00
Амортизація 2515 403.00 181.00
Інші операційні витрати 2520 831.00 40 131.00
Разом 2550 3 753.00 41 463.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 785 924.00 2 317 325.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 30 000.00
Надходження від повернення авансів 3020 72 387.00 36 104.00
Інші надходження 3095 409.00 393.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 208 116.00 1 755 766.00
Праці 3105 1 196.00 636.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 306.00 164.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 717.00 3 865.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 275.00 138.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 3 392.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 442.00 335.00
Витрачання на оплату авансів 3135 287 927.00 219 244.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 202 132.00 564 677.00
Інші витрачання 3190 17 244.00 12 109.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 141 082.00 -172 639.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 133.00 83.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 133.00 83.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 16 700.00 213 248.00
Погашення позик 3350 117 693.00 40 500.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 1 852.00 141.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -102 845.00 172 607.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 38 370.00 51.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 929.00 1 439.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 772.00 439.00
Залишок коштів на кінець року 3415 42 071.00 1 929.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008