Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТОНІКА"

#41360386

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 1 859.00 1 450.00
первісна вартість 1011 2 399.00 2 399.00
знос 1012 540.00 949.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 1 859.00 1 450.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 34 559.00 50 189.00
Виробничі запаси 1101 45.00 135.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 34 514.00 50 054.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4 872.00 511.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00
з бюджетом 1135 1 294.00 471.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 142 001.00 101 425.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 52 579.00 117 269.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 52 579.00 117 269.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 56 141.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 584.00
Усього за розділом II 1195 235 305.00 326 590.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 237 164.00 328 040.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 87.00 87.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 633.00 5 900.00
Неоплачений капітал 1425 87.00 87.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 3 633.00 5 900.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 232 655.00 306 439.00
розрахунками з бюджетом 1620 568.00 41.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 568.00 41.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
за одержаними авансами 1635 0.00 14 800.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 308.00 860.00
Усього за розділом ІІІ 1695 233 531.00 322 140.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 237 164.00 328 040.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 329 285.00 301 054.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 308 448.00 295 536.00
Валовий: прибуток 2090 20 837.00 5 518.00
Інші операційні доходи 2120 19 465.00 17 174.00
Адміністративні витрати 2130 7 801.00 8 684.00
Витрати на збут 2150 2 872.00 3 898.00
Інші операційні витрати 2180 27 111.00 5 286.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2 518.00 4 824.00
Інші фінансові доходи 2220 247.00 297.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2 765.00 5 121.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -498.00 -922.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 267.00 4 199.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 267.00 4 199.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 9 627.00 11 345.00
Витрати на оплату праці 2505 768.00 717.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 169.00 158.00
Амортизація 2515 109.00 362.00
Інші операційні витрати 2520 27 111.00 5 286.00
Разом 2550 37 784.00 17 868.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 434 941.00 364 132.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14 800.00
Надходження від повернення авансів 3020 64 042.00 1 638.00
Інші надходження 3095 38.00 129.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 373 464.00 162 297.00
Праці 3105 601.00 570.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 170.00 159.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 1 273.00 472.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 123.00 332.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 150.00 140.00
Витрачання на оплату авансів 3135 5 500.00 852.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 64 767.00 172 721.00
Інші витрачання 3190 4 414.00 932.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 63 632.00 27 896.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 247.00 297.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 247.00 297.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0.00 0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 63 879.00 28 193.00
Залишок коштів на початок року 3405 52 579.00 24 386.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 811.00
Залишок коштів на кінець року 3415 117 269.00 52 579.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008