Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Перевірки (45)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗАПОРІЖЖЯ"

#41279924

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 9.00 7.50
первісна вартість 1001 13.00 12.60
накопичена амортизація 1002 4.00 5.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 135.00 102.60
Основні засоби: 1010 3 185.00 2 188.40
первісна вартість 1011 6 270.00 6 281.20
знос 1012 3 085.00 4 092.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 3 329.00 2 298.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 35.00 56.50
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 67 260.00 84 183.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 28.00 109.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18 342.00 29 007.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 963.00 627.50
Витрати майбутніх періодів 1170 22.00 2.70
Інші оборотні активи 1190 3 765.00 3 850.50
Усього за розділом II 1195 91 415.00 117 837.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 94 744.00 120 136.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 000.00 2 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22 199.00 30 012.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 24 199.00 32 012.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 148.00 494.70
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 653.00 652.70
товари, роботи, послуги 1615 28 832.00 26 452.50
розрахунками з бюджетом 1620 1 561.00 1 031.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 439.00 441.30
розрахунками зі страхування 1625 1.00 1.10
розрахунками з оплати праці 1630 6.00 23.80
Доходи майбутніх періодів 1665 15 182.00 40 022.20
Інші поточні зобов'язання 1690 23 162.00 19 445.20
Усього за розділом III 1695 69 397.00 87 628.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 94 744.00 120 136.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 137 441.30 157 873.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 100 646.40 111 407.00
Інші операційні доходи 2120 4 073.80 6 677.00
Інші операційні витрати 2180 30 706.50 39 770.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 614.20 843.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 141 515.10 164 550.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 131 967.10 152 020.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 9 548.00 12 530.00
Податок на прибуток 2300 1 721.20 2 255.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 7 826.80 10 275.00