Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСВ ТРЕЙДИНГ"

#41272101

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 659.20 110.60
Основні засоби: 1010 11.00 855.50
первісна вартість 1011 49.60 1 041.80
знос 1012 38.60 186.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 670.20 966.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 230.00 1 865.00
у тому числі готова продукція 1103 1 230.00 1 865.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 806.20 143.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.10 0.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 843.00 1 881.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 906.40 3 131.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 5.00 24.90
Усього за розділом II 1195 4 795.70 7 047.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 5 465.90 8 014.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 008.50 1 115.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 009.50 1 116.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 702.10 4 809.00
розрахунками з бюджетом 1620 58.50 346.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 58.50 23.80
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 695.80 1 741.80
Усього за розділом III 1695 4 456.40 6 897.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 5 465.90 8 014.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 20 940.20 18 077.30
Інші операційні доходи 2120 0.00 16.50
Інші доходи 2240 17.10 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 20 957.30 18 093.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 16 602.40 13 931.60
Інші операційні витрати 2180 4 085.60 3 812.40
Інші витрати 2270 137.30 45.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 20 825.30 17 789.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 132.00 304.60
Податок на прибуток 2300 23.70 58.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 108.30 246.10