Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт
Перевірки (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МАЯК"

#41042403

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 13.00 6.00
первісна вартість 1001 74.00 74.00
накопичена амортизація 1002 61.00 68.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 317.00
Основні засоби 1010 2 306.00 4 077.00
первісна вартість 1011 4 826.00 7 612.00
знос 1012 2 520.00 3 535.00
Усього за розділом I 1095 2 636.00 4 083.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 31 127.00 36 550.00
Виробничі запаси 1101 759.00 1 978.00
Товари 1104 30 368.00 34 572.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6 153.00 2 398.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 2 251.00 4 650.00
з бюджетом 1135 53.00 320.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 26.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 685.00 96.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 970.00 216.00
Готівка 1166 71.00 18.00
Рахунки в банках 1167 899.00 198.00
Витрати майбутніх періодів 1170 6.00 9.00
Інші оборотні активи 1190 19.00 397.00
Усього за розділом II 1195 42 264.00 44 636.00
Баланс 1300 44 900.00 48 719.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 329.00 8 329.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14 982.00 15 069.00
Усього за розділом I 1495 23 311.00 23 398.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 10 768.00 10 389.00
товари, роботи, послуги 1615 3 351.00 1 496.00
розрахунками з бюджетом 1620 593.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 320.00
розрахунками зі страхування 1625 15.00
розрахунками з оплати праці 1630 222.00 254.00
за одержаними авансами 1635 801.00
Інші поточні зобов’язання 1690 6 655.00 12 366.00
Усього за розділом ІІІ 1695 21 589.00 25 321.00
Баланс 1900 44 900.00 48 719.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 228 371.00 248 685.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 199 310.00 220 067.00
Валовий: прибуток 2090 29 061.00 28 618.00
Інші операційні доходи 2120 306.00 20.00
Адміністративні витрати 2130 3 304.00 3 176.00
Витрати на збут 2150 25 386.00 21 829.00
Інші операційні витрати 2180 70.00 130.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 607.00 3 503.00
Інші фінансові доходи 2220 1.00
Інші доходи 2240 56.00 6.00
Фінансові витрати 2250 433.00 711.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 230.00 2 799.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -143.00 -585.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 87.00 2 214.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 87.00 2 214.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 7 606.00 6 746.00
Витрати на оплату праці 2505 10 658.00 9 346.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 262.00 2 035.00
Амортизація 2515 1 021.00 802.00
Інші операційні витрати 2520 7 164.00 6 206.00
Разом 2550 28 711.00 25 135.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 128 287.00 114 540.00
Цільового фінансування 3010 111.00 68.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 150 877.00 187 315.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 903.00 3 625.00
Інші надходження 3095 47.00 9.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 122 667.00 160 723.00
Праці 3105 8 675.00 7 588.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 2 253.00 2 104.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 7 026.00 4 519.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 489.00 475.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 4 509.00 2 150.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 2 028.00 1 894.00
Витрачання на оплату авансів 3135 140 250.00 128 408.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 1 296.00 2 585.00
Інші витрачання 3190 844.00 1 644.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 786.00 -2 014.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Отримання позик 3305 16 189.00 24 310.00
Погашення позик 3350 14 769.00 22 154.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 433.00 711.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 987.00 1 445.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -799.00 -569.00
Залишок коштів на початок року 3405 970.00 1 539.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 45.00
Залишок коштів на кінець року 3415 216.00 970.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008