Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (36)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГРУППРОЕКТІНВЕСТ-2"

#41037587

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 131.30 82.10
первісна вартість 1001 237.90 237.90
накопичена амортизація 1002 106.60 155.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 553.20 460.70
первісна вартість 1011 1 119.10 1 134.10
знос 1012 565.90 673.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 9 995.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 684.50 10 537.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 670 057.40 867 995.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3 535.00 3 556.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 34 699.90 82 348.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 261 873.40 302 914.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 36 146.30 1 695.40
Витрати майбутніх періодів 1170 1.20 0.80
Інші оборотні активи 1190 329.00 2 996.40
Усього за розділом II 1195 1 006 642.20 1 261 507.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 007 326.70 1 272 045.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 000.00 3 100.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -31 502.00 -38 501.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -28 502.00 -35 401.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 991 659.80 1 250 548.80
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 19 037.40 21 242.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 25 131.50 35 656.20
Усього за розділом III 1695 44 168.90 56 898.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 007 326.70 1 272 045.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18.00 2 547.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 2 480.70
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 8 425.40 10 177.40
Інші доходи 2240 1 463.70 2 003.20
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 481.70 4 550.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 8 425.40 12 658.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -6 943.70 -8 107.20
Податок на прибуток 2300 0.00 0.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -6 943.70 -8 107.90