Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (30)
Дозвільні документи
Ліцензії (265)
Перевірки (77)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017"

#41022256

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 157.00
первісна вартість 1001 378.00
накопичена амортизація 1002 221.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 21.00
Основні засоби 1010 866.00 92.00
первісна вартість 1011 2 332.00 442.00
знос 1012 1 466.00 350.00
Усього за розділом I 1095 1 044.00 92.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 5 081.00 4 103.00
Виробничі запаси 1101 2 351.00 938.00
Товари 1104 2 730.00 3 165.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 62 244.00 27 758.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 66 166.00 26 992.00
з бюджетом 1135 3.00 6 299.00
із внутрішніх розрахунків 1145 184 213.00 133 778.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 935.00 28 645.00
Готівка 1166 122.00 19.00
Рахунки в банках 1167 2 813.00 28 336.00
Витрати майбутніх періодів 1170 371.00 222.00
Інші оборотні активи 1190 96 489.00 29 880.00
Усього за розділом II 1195 417 502.00 257 677.00
Баланс 1300 418 546.00 257 769.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Капітал у дооцінках 1405 224.00 224.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 54 001.00 1 648.00
Усього за розділом I 1495 54 325.00 1 972.00
товари, роботи, послуги 1615 13 159.00 45 263.00
розрахунками з бюджетом 1620 4 037.00 138.00
розрахунками зі страхування 1625 136.00 55.00
розрахунками з оплати праці 1630 576.00 204.00
за одержаними авансами 1635 75 107.00 8 515.00
за розрахунками з учасниками 1640 37 856.00
із внутрішніх розрахунків 1645 34 076.00 17 738.00
Поточні забезпечення 1660 1 002.00 440.00
Доходи майбутніх періодів 1665 70 454.00 39 802.00
Інші поточні зобов’язання 1690 165 674.00 105 786.00
Усього за розділом ІІІ 1695 364 221.00 255 797.00
Баланс 1900 418 546.00 257 769.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 196 630.00 762 178.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 176 025.00 573 878.00
Валовий: прибуток 2090 20 605.00 188 300.00
Інші операційні доходи 2120 1 621.00 10 754.00
Адміністративні витрати 2130 2 706.00 28 095.00
Витрати на збут 2150 23 324.00 194 709.00
Інші операційні витрати 2180 1 365.00 9 677.00
збиток 2195 5 169.00 33 427.00
Інші фінансові доходи 2220 700.00 47 574.00
Інші доходи 2240 13 040.00 39 999.00
Фінансові витрати 2250 1 001.00
Інші витрати 2270 5 725.00 1 360.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2 846.00 51 785.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -533.00 -1 929.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 313.00 49 856.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 313.00 49 856.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 092.00 8 423.00
Витрати на оплату праці 2505 7 521.00 91 570.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 771.00 19 158.00
Амортизація 2515 282.00 2 045.00
Інші операційні витрати 2520 15 776.00 103 897.00
Разом 2550 26 442.00 225 093.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 534 234.00 2 892 461.00
Повернення податків і зборів 3005 8.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 403.00 930 012.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 35.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 47 540.00
Інші надходження 3095 94 612.00 485 932.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 181 523.00 1 754 945.00
Праці 3105 6 820.00 76 471.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 939.00 21 240.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 6 344.00 43 043.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 885.00 911.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 2 587.00 18 162.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 1 872.00 23 970.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 399 411.00 2 499 812.00
Інші витрачання 3190 1 344.00 12 819.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32 876.00 -52 350.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3205 10.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 701.00 34.00
дивідендів 3220 47 540.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 100.00
необоротних активів 3260 4.00
Інші платежі 3290 4.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 697.00 47 480.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 34 571.00
Погашення позик 3350 34 571.00
Сплату дивідендів 3355 16 810.00 5 546.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -16 810.00 -5 546.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 16 763.00 -10 416.00
Залишок коштів на початок року 3405 2 935.00 13 351.00
Залишок коштів на кінець року 3415 19 698.00 2 935.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008