Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (30)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
ДАБІ (11) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР"

#40984166

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 715.60 572.40
первісна вартість 1011 716.40 716.40
знос 1012 0.80 144.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 715.60 572.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 478.10 10 178.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3 809.70 6 525.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 14.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 2.70
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 20 525.10 302.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 26 812.90 17 021.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 27 528.50 17 593.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 115.50 611.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 125.50 621.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 7 255.60 14 104.60
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 19 634.90 2 867.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 90.70 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 421.80 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 27 403.00 16 971.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 27 528.50 17 593.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 116 761.00 194 375.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 116 264.80 194 269.80
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 116 761.00 194 375.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 116 264.80 194 269.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 496.20 105.50
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 496.20 105.50