Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (15)
Будівництво (3) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА КЛАСІК"

#40922120

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 71 693.90 236.40
Основні засоби: 1010 48 898.10 130 623.70
первісна вартість 1011 48 913.60 136 304.00
знос 1012 15.50 5 680.30
Усього за розділом I 1095 120 592.00 130 860.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 748.70 3 139.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 308.70 7 475.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2 558.00 3 105.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 159.30 3 960.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 239.40 57.10
Витрати майбутніх періодів 1170 5.60 10.50
Інші оборотні активи 1190 1 533.40 2 063.80
Усього за розділом II 1195 21 553.10 19 811.30
Баланс 1300 142 145.10 150 671.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5.00 5.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11 647.80 -33 926.70
Усього за розділом I 1495 -11 642.80 -33 921.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 11 944.40 74 631.00
товари, роботи, послуги 1615 607.20 9 672.40
розрахунками з бюджетом 1620 213.90
Інші поточні зобов'язання 1690 141 022.40 100 289.70
Усього за розділом III 1695 141 843.50 109 962.10
Баланс 1900 142 145.10 150 671.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17 557.00 1 924.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 15 778.90 1 918.50
Інші операційні доходи 2120 2 264.30
Інші операційні витрати 2180 9 814.70 2 136.30
Інші доходи 2240 58.40 420.50
Інші витрати 2270 16 543.00 5 381.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 19 879.70 2 344.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 42 136.60 9 436.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -22 256.90 -7 091.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -22 256.90 -7 091.60