Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Будівництво (7) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕКОТЕПЛОСЕРВІС"

#40847604

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 1.70
первісна вартість 1011 321.30 321.30
знос 1012 319.60 321.30
Усього за розділом I 1095 1.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 10.40 10.40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 62.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.10 0.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.30 0.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.20
Усього за розділом II 1195 73.40 10.80
Баланс 1300 75.10 10.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -90.90 -89.70
Неоплачений капітал 1425 1.00 1.00
Усього за розділом I 1495 -90.90 -89.70
товари, роботи, послуги 1615 66.40 60.00
розрахунками з бюджетом 1620 1.40 1.20
Інші поточні зобов'язання 1690 98.20 39.30
Усього за розділом III 1695 166.00 100.50
Баланс 1900 75.10 10.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 57.30
Інші операційні витрати 2180 2.00 156.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 57.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2.00 156.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -2.00 -99.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -2.00 -99.00