Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЙЛ-ТРАНС"

#40821172

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 25.00 15.00
первісна вартість 1001 50.00 50.00
накопичена амортизація 1002 25.00 35.00
Основні засоби: 1010 5 586.80 5 097.90
первісна вартість 1011 7 302.90 8 177.20
знос 1012 1 716.10 3 079.30
Усього за розділом I 1095 5 611.80 5 112.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 152.10 4 504.30
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 6 499.80 4 041.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 85.80 194.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 947.00 1 552.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 572.60 13 165.80
Витрати майбутніх періодів 1170 1 049.90
Інші оборотні активи 1190 31.00 105.00
Усього за розділом II 1195 14 338.20 23 563.20
Баланс 1300 19 950.00 28 676.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 561.00 12 720.00
Усього за розділом I 1495 11 061.00 13 220.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 519.20
товари, роботи, послуги 1615 3 360.10 8 951.70
розрахунками з бюджетом 1620 463.20 104.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 463.20 101.30
розрахунками зі страхування 1625 3.20
розрахунками з оплати праці 1630 15.10 12.40
Інші поточні зобов'язання 1690 3 531.40 6 384.80
Усього за розділом III 1695 7 369.80 15 456.10
Баланс 1900 19 950.00 28 676.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 92 371.30 256 363.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 73 444.50 237 415.60
Інші операційні доходи 2120 313.50 0.70
Інші операційні витрати 2180 16 568.50 11 655.60
Інші доходи 2240 16.40
Інші витрати 2270 55.30 114.90
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 92 701.20 256 363.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 90 068.30 249 186.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 632.90 7 177.70
Податок на прибуток 2300 473.90 1 292.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 159.00 5 885.70