Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБІЛДІНГ"

#40700234

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 78.40 57.40
первісна вартість 1011 105.00 105.00
знос 1012 26.60 47.60
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 78.40 57.40
II. Оборотні активи Запаси 1100 184.20 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 6 005.00 7 919.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 140.60 4.90
Інші оборотні активи 1190 130.00 130.00
Усього за розділом II 1195 6 459.80 7 924.50
Баланс 1300 6 538.20 7 981.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 20.00 20.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 421.60 1 019.90
Усього за розділом I 1495 441.60 1 039.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 783.50 5 605.70
розрахунками з бюджетом 1620 780.70 131.40
розрахунками зі страхування 1625 0.40 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 1.60 1.80
Інші поточні зобов'язання 1690 2 530.40 1 203.10
Усього за розділом III 1695 6 096.60 6 942.00
Баланс 1900 6 538.20 7 981.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 065.40 4 609.80
Інші доходи 2160 65.40 2.40
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 13 130.80 4 612.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 401.10 3 116.30
Інші витрати 2165 0.00 1 279.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 12 401.10 4 395.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 729.70 216.90
Податок на прибуток 2300 131.40 39.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 598.30 177.90