Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
ДАБІ (1) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА АВК"

#40691906

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1.80 1.80
Основні засоби: 1010 457.70 365.00
первісна вартість 1011 523.70 849.40
знос 1012 66.00 484.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 459.50 366.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 103.70 495.90
у тому числі готова продукція 1103 103.70 487.50
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 363.20 2 384.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 212.80 889.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 52.50 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 19.00 0.00
Усього за розділом II 1195 751.20 3 769.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 210.70 4 136.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 363.00 622.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 373.00 632.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 21.90
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 594.10 2 966.10
розрахунками з бюджетом 1620 95.70 105.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 39.80 56.80
розрахунками зі страхування 1625 3.70 5.50
розрахунками з оплати праці 1630 13.90 20.40
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 130.30 384.60
Усього за розділом III 1695 837.70 3 504.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 210.70 4 136.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 060.50 6 278.60
Інші операційні доходи 2120 0.00 12.40
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 060.50 6 291.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7 741.40 5 364.90
Інші операційні витрати 2180 3.30 705.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 7 744.70 6 069.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 315.80 221.10
Податок на прибуток 2300 56.80 39.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 259.00 181.30