Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСТАК"

#40623600

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 14.00 16.00
первісна вартість 1001 145.00 113.00
накопичена амортизація 1002 131.00 97.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 321.00
Основні засоби 1010 3 193.00 3 291.00
первісна вартість 1011 5 386.00 5 746.00
знос 1012 2 193.00 2 455.00
Усього за розділом I 1095 3 207.00 9 628.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 175 893.00 72 000.00
Товари 1104 175 893.00 72 000.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 218 773.00 15 881.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 241 219.00 331 810.00
з бюджетом 1135 7 653.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 561.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 423.00 138 110.00
Рахунки в банках 1167 423.00 138 110.00
Витрати майбутніх періодів 1170 1.00
Інші оборотні активи 1190 21 201.00 23 776.00
Усього за розділом II 1195 657 510.00 592 791.00
Баланс 1300 660 717.00 602 419.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34 032.00 36 120.00
Усього за розділом I 1495 34 132.00 36 220.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 71 699.00
товари, роботи, послуги 1615 42 958.00 2 837.00
розрахунками з бюджетом 1620 3 031.00 2 977.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 528.00 583.00
за одержаними авансами 1635 36 116.00 33 745.00
Інші поточні зобов’язання 1690 472 781.00 526 640.00
Усього за розділом ІІІ 1695 626 585.00 566 199.00
Баланс 1900 660 717.00 602 419.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 547 050.00 8 791 317.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 278 266.00 8 503 234.00
Валовий: прибуток 2090 268 784.00 288 083.00
Інші операційні доходи 2120 64 891.00 1 619.00
Адміністративні витрати 2130 15 581.00 32 596.00
Витрати на збут 2150 141 931.00 146 718.00
Інші операційні витрати 2180 47 944.00 5 502.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 128 219.00 104 886.00
Фінансові витрати 2250 120 099.00 79 967.00
Інші витрати 2270 929.00 57.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 7 191.00 24 862.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 103.00 -5 483.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 088.00 19 379.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 088.00 19 379.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 123.00 591.00
Витрати на оплату праці 2505 3 303.00 2 888.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 715.00 626.00
Амортизація 2515 308.00 973.00
Інші операційні витрати 2520 47 944.00 5 502.00
Разом 2550 52 393.00 10 580.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 159 756.00 10 553 628.00
Повернення податків і зборів 3005 53.00 180.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 180.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 745.00 36 116.00
Надходження від повернення авансів 3020 253 273.00 31 879.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3.00
Інші надходження 3095 19 564.00 176 385.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 3 802 267.00 10 396 865.00
Праці 3105 2 674.00 2 330.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 720.00 164 732.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 66 780.00 36 177.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 5 048.00 5 401.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 61 023.00 30 086.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 709.00 690.00
Витрачання на оплату авансів 3135 253 154.00 241 219.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 40 649.00 9 703.00
Інші витрачання 3190 29 785.00 766.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 270 365.00 -53 604.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3260 7 831.00 990.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 831.00 -990.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 194 356.00 2 885 797.00
Інші надходження 3340 389 800.00 381.00
Погашення позик 3350 243 006.00 2 778 614.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 73 281.00 52 917.00
Інші платежі 3390 392 716.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -124 847.00 54 647.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 137 687.00 53.00
Залишок коштів на початок року 3405 423.00 370.00
Залишок коштів на кінець року 3415 138 110.00 423.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006