Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (624) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ПРОМПОСТАЧ"

#40582528

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 35.70 31.70
первісна вартість 1011 86.20 99.60
знос 1012 50.50 67.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 35.70 31.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 213.50 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 338.10 239.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.60
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 564.90 565.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 21.60 0.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 145.90 223.80
Усього за розділом II 1195 1 284.00 1 030.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 319.70 1 061.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2.00 2.00
Додатковий капітал 1410 0.50 0.50
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 57.60 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 499.10
Усього за розділом I 1495 60.10 -496.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 493.30 668.10
розрахунками з бюджетом 1620 186.00 11.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 12.10 0.00
розрахунками зі страхування 1625 5.40 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 21.10 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 553.80 878.70
Усього за розділом III 1695 1 259.60 1 558.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 319.70 1 061.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 866.10 11 903.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 504.30 7 258.10
Інші операційні доходи 2120 0.00 1.00
Інші операційні витрати 2180 1 860.90 4 917.70
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5 866.10 11 904.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 6 365.20 12 175.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -499.10 -270.90
Податок на прибуток 2300 0.00 12.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -499.10 -283.50