Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "ДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

#40572923

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 13.50 6.30
первісна вартість 1011 77.50 77.50
знос 1012 64.00 71.20
Усього за розділом I 1095 13.50 6.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 310.00 380.30
Поточна дебіторська заборгованість 1155 456.20 508.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 46.20 227.20
Інші оборотні активи 1190 94.70 115.30
Усього за розділом II 1195 907.10 1 231.30
Баланс 1300 920.60 1 237.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 2.00 2.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -509.00 -215.30
Неоплачений капітал 1425 2.00 2.00
Усього за розділом I 1495 -509.00 -215.30
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 970.30 906.10
розрахунками з бюджетом 1620 78.10
розрахунками з оплати праці 1630 8.30
Інші поточні зобов'язання 1690 451.00 468.70
Усього за розділом III 1695 1 429.60 1 452.90
Баланс 1900 920.60 1 237.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 574.20 5 184.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 956.70 4 632.60
Інші доходи 2160 3.60 0.00
Інші витрати 2165 326.30 680.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 3 577.80 5 184.50
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 3 283.00 5 313.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 294.80 -129.00
Податок на прибуток 2300 1.10 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 293.70 -129.00