Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Перевірки (17)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАШЕ МІСТО" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#40545596

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 6.00 11.00
первісна вартість 1001 17.00 22.00
накопичена амортизація 1002 11.00 11.00
Основні засоби 1010 16 920 228.00 16 589 242.00
первісна вартість 1011 37 744 001.00 37 751 550.00
знос 1012 20 823 773.00 21 162 308.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 800.00
Усього за розділом I 1095 16 920 234.00 16 590 053.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 437.00 1 710.00
Виробничі запаси 1101 437.00 1 710.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 66 780.00 78 978.00
з бюджетом 1135 190.00 37.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 184.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 587.00 1 855.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 243.00 146.00
Рахунки в банках 1167 27.00
Витрати майбутніх періодів 1170 22.00
Інші оборотні активи 1190 3 822.00 3 125.00
Усього за розділом II 1195 74 059.00 85 873.00
Баланс 1300 16 994 293.00 16 675 926.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Додатковий капітал 1410 16 920 430.00 16 589 338.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 456.00 42 136.00
Усього за розділом I 1495 16 945 986.00 16 631 574.00
товари, роботи, послуги 1615 43 160.00 11 673.00
розрахунками з бюджетом 1620 241.00 588.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 420.00
розрахунками зі страхування 1625 194.00 135.00
розрахунками з оплати праці 1630 671.00 477.00
Інші поточні зобов’язання 1690 4 041.00 31 479.00
Усього за розділом ІІІ 1695 48 307.00 44 352.00
Баланс 1900 16 994 293.00 16 675 926.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22 683.00 22 917.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 19 238.00 18 894.00
Валовий: прибуток 2090 3 445.00 4 023.00
Інші операційні доходи 2120 32 155.00 13 025.00
Адміністративні витрати 2130 6 662.00 5 896.00
Інші операційні витрати 2180 8 597.00 5 897.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 20 341.00 5 255.00
Інші доходи 2240 339 487.00 341 572.00
Інші витрати 2270 339 487.00 341 572.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 20 341.00 5 255.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 661.00 -946.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 16 680.00 4 309.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 16 680.00 4 309.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 3 208.00 1 251.00
Витрати на оплату праці 2505 17 043.00 15 155.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 728.00 3 313.00
Амортизація 2515 101.00 344.00
Інші операційні витрати 2520 10 417.00 10 624.00
Разом 2550 34 497.00 30 687.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 33 378.00 43 087.00
Повернення податків і зборів 3005 1 078.00
Цільового фінансування 3010 42 940.00 10 605.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 739.00 2.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 7.00 53.00
Інші надходження 3095 318.00 2 428.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 38 114.00 22 917.00
Праці 3105 13 740.00 12 056.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 3 827.00 3 162.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 10 279.00 7 150.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 3 057.00 1 124.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 3 730.00 3 071.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 3 492.00 2 955.00
Витрачання на оплату авансів 3135 7.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 499.00
Інші витрачання 3190 13 091.00 10 848.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -97.00 42.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -97.00 42.00
Залишок коштів на початок року 3405 243.00 201.00
Залишок коштів на кінець року 3415 146.00 243.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008